Magnetoterapija

Magnetoterapija predstavlja primenu magneta u terapijske svrhe. Magnetno polje deluje na nivou ćelijske membrane. Različiti patološki procesi remete normalno naelektrisanje (membranski potencijal) i narušavaju fiziološko funkcionisanje ćelije. Magnetoterapija utiče na propustljivost ćelijske membrane i raspored jona sa obe strane membrane, čime se uspostavlja normalan membranski potencijal.

Dejstvo magneta je vazodilatatorno (ubrzava cirkulaciju), antiinflamatorno (smanjuje zapaljenje), analgetsko (smanjuje bol) i spazmolitično (opušta mišiće).

Indikacije za primenu magnetoterapije:

 • Degenartivni zglobni i vanzglobni reumatizam
 • Postraumatska stanja
 • Poremećaji periferne cirkulacije
 • Hronična ginekološka i urološka oboljenja
 • Kožne bolesti

Kontraindikacije za primenu magnetoterapije:

 • Infektivne bolesti
 • Febrilna stanja
 • Maligniteti
 • Srčana dekompenzacija
 • Sklonost ka krvarenjima
 • Trudnoća
 • Pejsmejker

Ostale usluge